Kategorie


MUŽI - Muži, kteří v den turnaje dovršili 15 let. Turnaje se mohou zúčastnit i ženy narozené ve stejné věkové hranici, avšak počet žen nesmí na soupisce družstva převýšit počet mužů. V případě hráčů, nebo hráček mladších 18-ti let, bere zodpovědnost za tyto osoby vedoucí družstva starší 18-ti let.